Seyyah,

Ağlamak vaktidir şimdi, nedamet vakti. Bir ney eşliğinde gözyaşlarımla çiçekleri sulamak vakti. Kalbimin yükünü taşımakta zorlanıyorum Seyyah. Ali’nin hayalini kurduğu yere gitmek istiyorum. Düşlerinde düştüğü, tutup kaldırıldığı yere..

Şimdi yalvarmak vaktidir, şimdi uslanmak. Sekine inen her bir saç teline Seyyah, on dokuz kere amin diyorum. Semaya kalkmaya mec’ali kalmamış ellerim için istiğfar dileniyorum. Avuçlarımı kınalıyorum, Yol’a kurban olmak istiyorum. Ali’nin büyüyemediği yere gitmek istiyorum. Kokusu cennet mekana..

Bir meyve çekirdeği diktim bir avuç toprağa. Hem umut, hem hüzün doluyorum baktıkça. Büyüdü. Az biraz hasbihal ettikçe benimle beraber yaş doluyor yaprakları. Ha mutluluktan ha kederden. Onu da alıp Ali’nin gözlerinin derinlerine gitmek istiyorum. Ah akşam gözlü çocuk! Nerdesin?

Şimdi ah vaktidir, af vakti! Şimdi ağlamazsan gönlüm, vakit kıyamet vakti! Ali’nin hayalini kurduğu yere gitmek istiyorum, cennetle müjdelendiği, cehennemden azad edildiği, tutup kaldırıldığı, kokusu cennet mekana…

Anne yanına.

kubrakurnaz.com.tr

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store